Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies?    Cyberbezpieczeństwo AKCEPTUJĘ
Super User

Informuję, iż w dniach 10.05.21-12.05.2021r. w godz. 800 - 1600 
będą podpisywane deklaracje rodziców/prawnych opiekunów dotyczące czasu pobytu i wyżywienia dziecka
w Przedszkolu Samorządowym Nr 11 w roku szkolnym 2021/2022.

Niepodpisanie deklaracji w/w terminie wiąże się skreśleniem dziecka z listy dzieci przyjętych.

Deklaracje będą dostępne na stronie internetowej przedszkola
od dnia 07.05.2021r.

Deklarację będzie można przesłać drogą elektroniczną na adres przedszkola, podpisaną przez obojga rodziców/prawnych opiekunów.

Super User

Informujemy, iż za czas nieobecności dziecka w przedszkolu w okresie ograniczenia funkcjonowania placówki z powodu epidemii, rodzice zwolnieni są z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym 5-godzinny wymiar zajęć.

Super User

Szanowni Rodzice

Minister Edukacji i Nauki w rozporządzeniu z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (rozporządzenie podpisane ale jeszcze nie opublikowane) doprecyzował grono rodziców uprawnionych do opieki przedszkolnej dla swoich dzieci w okresie  od 29 marca do 11 kwietnia 2021 r. Są to:
1)  rodzice dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
2)  rodzice dzieci, którzy: 
 a)  są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, 
b)  realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego, 
c)  realizują  zadania  publiczne  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem  i zwalczaniem COVID-19, 
d)  pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny, 
e)  wykonują działania ratownicze, 
f)  są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369), 
g)  są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, 
h)  są  zatrudnieni  w  placówkach  zapewniających  całodobową  opiekę  osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 i)   są  zatrudnieni  w  placówkach  opiekuńczo-wychowawczych,  regionalnych placówkach  opiekuńczo-terapeutycznych  oraz  w  interwencyjnych  ośrodkach preadopcyjnych, 
 j)   są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, k)  są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe i realizują zadania na terenie tych jednostek.

Zajęcia w przedszkolu dla tych dzieci są organizowane na wniosek rodzica.

Wniosek.pdf

 

W związku z powyższym prosimy o ewentualne zgłoszenia dzieci.