Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies?    Cyberbezpieczeństwo AKCEPTUJĘ
Super User

Szanowni Rodzice

Minister Edukacji i Nauki w rozporządzeniu z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (rozporządzenie podpisane ale jeszcze nie opublikowane) doprecyzował grono rodziców uprawnionych do opieki przedszkolnej dla swoich dzieci w okresie  od 29 marca do 11 kwietnia 2021 r. Są to:
1)  rodzice dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
2)  rodzice dzieci, którzy: 
 a)  są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, 
b)  realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego, 
c)  realizują  zadania  publiczne  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem  i zwalczaniem COVID-19, 
d)  pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny, 
e)  wykonują działania ratownicze, 
f)  są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369), 
g)  są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, 
h)  są  zatrudnieni  w  placówkach  zapewniających  całodobową  opiekę  osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 i)   są  zatrudnieni  w  placówkach  opiekuńczo-wychowawczych,  regionalnych placówkach  opiekuńczo-terapeutycznych  oraz  w  interwencyjnych  ośrodkach preadopcyjnych, 
 j)   są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, k)  są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe i realizują zadania na terenie tych jednostek.

Zajęcia w przedszkolu dla tych dzieci są organizowane na wniosek rodzica.

Wniosek.pdf

 

W związku z powyższym prosimy o ewentualne zgłoszenia dzieci.

Super User
Dnia 22.03.2021 roku nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu plastyczno- technicznego:
            ,,Dziecięca moda z odpadów śmieciowych- czas na recykling".
   Organizatorami konkursu były nauczycielki : Krystyna Pugacewicz i Bożena Szubarczyk
z  Przedszkola Samorządowego nr 11 w Białej Podlaskiej.
Na konkurs wpłynęło 41 praz z 7 bialskich przedszkoli. Prace oceniała specjalnie powołana komisja konkursowa, która miała bardzo trudne zadanie. Wszystkie prace były bardzo pomysłowe, pracochłonne i widać w nich było wielkie zaangażowanie. Jednak uwzględniając kryteria zawarte w regulaminie konkursu spośród wszystkich prac  komisja wybrała i nagrodziła 7.
 
                                   Laureaci konkursu:
I miejsce: Wiktor Andrusiuk P. S . nr 13
II miejsce: Natalia Olędzka P. S. nr 16
III miejsce: Szymon Łuciuk P. S. nr 7
 
                                                        

                                 
 
 
 
                                     Wyróżnienia:
1. Julia Zmińczuk P.S. nr 10
2. Aleksandra Dziewa P. S. 14 
3.Katarzyna Derlukiewicz P. S. nr 13
4. Marika Romanowska P. S. nr 17
 
                             

                                   
 
 
 
 
 
Gratulujemy wszystkim dzieciom, które wzięły udział w konkursie. Wielkie uznanie przesyłamy również paniom i rodzicom, którzy wykazali się wielką kreatywnością i smakiem plastycznym w projektowaniu i wykonaniu strojów
Wszystkie dzieci biorące udział w konkursie zostały nagrodzone upominkami, a laureaci nagrodami rzeczowymi.
 
                                                                                     Elżbieta Lemieszek
 
 
Super User

Link do systemu rekrutacji (kliknij na obrazek):

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/bialapodlaska

Szanowni Państwo …

Zapisy dzieci do przedszkoli są naturalnym elementem organizacji wychowania przedszkolnego. Poniżej przedstawiamy Państwu informację na temat zasad prowadzonego naboru na rok 2021/2022. Corocznie doskonalimy miejską ofertę edukacyjną, by w proponowanym standardzie kształcenia i opieki, oprócz dbałości o wiedzę i umiejętności, stwarzać dzieciom sprzyjające warunki do zabawy, nauki oraz dbać o ich bezpieczeństwo.

√ Dzieci kontynuujące edukację przedszkolną w dotychczasowym  przedszkolu nie biorą udziału w rekrutacji. Rodzice składają jedynie deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego, w terminie od 01.02.2021 r. do 19.02.2021 r.

√ Nabór na wolne miejsca w przedszkolu rozpocznie się 1 marca 2021 r. Kandydaci, których rodzice ubiegają się o przyjęcie do przedszkola po raz pierwszy lub których rodzice zdecydują się na zmianę przedszkola, uczestniczą w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2021/2022 prowadzonym z wykorzystaniem systemu informatycznego.

Etap składania wniosków rozpocznie się od 1 marca 2021 r. od godz. 8.00. i będzie trwał do 16 marca 2021 r. do godz. 15.00.

Rodzice mają możliwość rejestracji wniosków kandydatów do przedszkola do 16 marca 2021 r. do godz. 15.00. Po tym terminie system zostanie zamknięty.

Osoby, które nie mają dostępu do Internetu lub będą miały kłopoty w obsłudze systemu, otrzymają pomoc w przedszkolu.

Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na wniosek rodzica.

Rodzice będą zobowiązani do podania krok po kroku danych zgodnie z formularzem wniosku i wybrania czterech przedszkoli wg własnych preferencji. Zanim podejmiecie Państwo decyzję, będziecie mogli zapoznać się z pełną ofertą każdego przedszkola.

Sposób dostarczenia wniosku:

  • wypełniony wniosek wraz z załącznikami będzie można podpisać cyfrowo używając profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego - nie będzie wtedy potrzebna osobista wizyta w placówce, lub
  • w przypadku nieposiadania podpisu cyfrowego wydrukowany i podpisany wniosek wraz z załącznikami (dokumentami i  oświadczeniami potwierdzającymi spełnienie kryteriów) należy dostarczyć do przedszkola pierwszego wyboru.

26 marca 2021 r. o godz. 13.00 zostanie opublikowana lista dzieci zakwalifikowanych do przedszkola.

W dniach od 26 marca od godz. 13.00 do 2 kwietnia do godz. 15.00 rodzice dzieci zakwalifikowanych będą zobowiązani do potwierdzenia woli zapisu dziecka do  przedszkola/oddziału przedszkolnego do którego dziecko zostało zakwalifikowane poprzez:

   1. w przypadku posiadania podpisu cyfrowego w systemie naboru elektronicznego po zalogowaniu na konto dla rodzica używając profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego, lub

   2. wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty placówki, lub

   3. wysyłając potwierdzenie pocztą, lub

   4. bezpośrednio w placówce.

Z uwagi na ograniczenia epidemiczne zaleca się potwierdzenie woli w punktach 1-3.

Brak potwierdzenia woli przez rodzica jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

W dniu 7 kwietnia 2021 r. o godz. 13.00 zostanie opublikowana lista dzieci przyjętych do przedszkola.

Wyniki postępowań rekrutacyjnych będą dostępne po zalogowaniu na konto rodzica w elektronicznym systemie rekrutacji, na stronach internetowych oraz bezpośrednio w placówkach w widocznym miejscu tak aby nie było potrzeby wchodzenia do przedszkola.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Biała Podlaska Nr 11/21 z dnia 18 stycznia 2021 r.

Uchwała Nr IV/25/19 Rady Miasta z dnia 28 stycznia 2019 r.

TRYB ODWOŁAWCZY W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM

INFORMACJA O POTWIERDZENIU KRYTERIÓW USTAWOWYCH

 

Super User

Informuję, że rekrutacja do naszego przedszkola na rok szkolny 2021/2022 rozpocznie się w dniu 01.03.2021 r. Będzie odbywać się przez system elektroniczny Vulcan. Link do systemu będzie dostępny na naszej stronie internetowej. O szczegółowych terminach będziemy informować na bieżąco.