Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies?    Cyberbezpieczeństwo AKCEPTUJĘ
Super User

WIZJA I MISJA PRZEDSZKOLA
Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w następujących aktach prawnych:

Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, Dz. U. 1996/67/329 z poź. zm.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 7 października 2009r. sprawie nadzoru pedagogicznego, Dz. U. z 2009r. Nr 168 poz. 1324 z póź. zm.
Statut Przedszkola.

Wizja Przedszkola
Przedszkole jest placówką otwartą, bezpieczną i przyjazną dla dzieci oraz ich rodziców. Pragniemy wychować dziecko jako człowieka twórczego, nastawionego na osiąganie sukcesów na miarę swoich możliwości, promować wychowanie przedszkolne w środowisku lokalnym, kultywować tradycję i wychowanie regionalne, a także doskonalić rozwój zawodowy i osobowość każdego nauczyciela.

praca przedszkola ukierunkowana jest na dziecko, jego podmiotowość, prawa oraz wszechstronny rozwój osobowości,
przedszkole zapewnia opiekę i wspomaga rozwój w bezpiecznym i zdrowym środowisku,
oferta edukacyjna przedszkola inspiruje wychowanków do ciekawości poznawczej oraz zachęca do samodzielnej aktywności twórczej: ruchowej, plastycznej, muzycznej, językowej, teatralnej, technicznej,
dużą rolę w ofercie edukacyjnej odgrywają programy własne nauczycieli i innowacje oraz zajęcia dodatkowe,
wychowankowie cechują się otwartością, kreatywnością, samodzielnością oraz życzliwością do świata i ludzi,
przedszkole umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom,
przedszkole indywidualizuje rozwój wychowanków z uwzględnieniem spontanicznej aktywności dziecka w sferze poznawczej, emocjonalno - społecznej i fizycznej,
przedszkole promuje indywidualne talenty i uzdolnienia oraz ma dobrą opinię w środowisku,
nauczyciele dążą, aby każdy absolwent przedszkola osiągnął sukces szkolny i umiał radzić sobie z porażkami,
wysoko wykwalifikowana i systematycznie doskonaląca się kadra pedagogiczna, stwarza warunki do wszechstronnego rozwoju, zaspokojenia potrzeb oraz wyzwalania twórczej aktywności dzieci,
w kolorowych i dobrze wyposażonych salach, dzieci rozwijają
swoje zainteresowania, zdobywają umiejętności i wiedzę zgodnie z indywidualną drogą rozwoju,
przedszkole promuje zdrowy styl życia, kształtuje świadomość prozdrowotną i proekologiczną.


Misja przedszkola

Nasze przedszkole:
zapewnia wychowankom wspólną zabawę i edukację w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych,
diagnozuje i rozwija umiejętności dzieci,
wspomaga dzieci w jego indywidualnym rozwoju poprzez rozwijanie uzdolnień i zainteresowań, a także wspomaga dzieci z różnego rodzaju trudnościami i deficytami,
buduje atmosferę bezpieczeństwa i zaufania w środowisku rodzinnym i przedszkolnym,
motywuje wychowanków do samodzielnego twórczego działania,
wdraża dzieci do zachowań społecznie akceptowanych, opartych na wartościach takich jak: miłość, dobro, piękno, szacunek,
kształtuje u dzieci odporność emocjonalną, umiejętność radzenia sobie w sytuacjach nowych i trudnych,
rozwija umiejętności społeczne, które warunkują poprawność relacji z dziećmi i dorosłymi,
wdraża do zdrowego stylu życia,
rozwija sprawność fizyczną,
rozwija aktywność twórczą,
wprowadza dzieci w świat sztuki, techniki i literatury, rozwija umiejętności prezentowania obserwowanej rzeczywistości, poprzez różne formy ekspresji artystycznej,
kształtuje poczucie przynależności regionalnej i narodowej,
wspomaga rodziców w wychowaniu dziecka,
efektywnie angażuje rodziców w wychowaniu dziecka,
efektywnie angażuje rodziców do realizacji zadań określonych w koncepcji przedszkola,
promuje działalność przedszkola w środowisku lokalnym,
respektuje Prawa Dziecka,
buduje dziecięcą wiedzę o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym, kształtuje wszechstronny rozwój osobowości dziecka,
ściśle współpracuje z rodzicami, uwzględnienia ich potrzeby,
zaspokaja potrzebę ruchu dziecka na świeżym powietrzu,
zdobywa wiedzę i umiejętności dzięki aktywnym metodom pracy,
kreatywnie wyraża własne myśli, doświadczenia i wrażenia odbierane z rzeczywistości.

 

* Koncepcja pracy przedszkola została opracowana przez Radę Pedagogiczną.
*Modyfikowanie koncepcji pracy przedszkola po uwzględnieniu wniosków z monitorowania i diagnozowania osiągnięć dzieci i ich potrzeb rozwojowych oraz zainteresowań, propozycji rodziców, nauczycieli, wzbogacania bazy przedszkola.
* Przy opracowywaniu koncepcji, brano pod uwagę specyfikę pracy przedszkola oraz zidentyfikowane oczekiwania środowiska lokalnego.
* Przedstawienie Koncepcji odbywa się na zebraniach ogólnych i grupowych oraz tablicy informacyjnej dla rodziców. Wspólne analizowanie i omawianie Koncepcji z rodzicami i nauczycielami daje możliwość zidentyfikowania według potrzeb.
Koncepcja naszego przedszkola jest otwarta, może być modyfikowana i poszerzana o nowe zagadnienia.

KRYTERIA SUKCESU
• Wyróżnia nas zaangażowanie, konsekwencja w działaniu, twórcze myślenie, dbałość o harmonijny rozwój każdego wychowanka.
• Prowadzona w przedszkolu obserwacja pedagogiczna wykorzystywana jest do indywidualnego doboru metod wychowawczych i dydaktycznych, dzięki czemu dzieci rozwijają się w indywidualnym tempie, zgodnie z własnym potencjałem rozwojowymi.
• Kwalifikacje i umiejętności nauczycieli, stosowane przez nich  programy, aktywne metody pracy i nowatorskie rozwiązania gwarantują wysoką jakość pracy placówki.
• Rodzice są naszymi partnerami w tworzeniu klimatu, działalności dydaktycznej i zarządzaniu placówką.
•  Dzięki skutecznej promocji nasze przedszkole ma dobrą opinię w środowisku.
• Dobra baza, wyposażenie, estetyka pomieszczeń i otoczenia dopełnia działania dydaktyczno - wychowawcze i wpływa na wysoką ocenę naszej placówki.
• Przedszkole posiada plan współpracy z rodzicami i środowiskiem, co podkreśla odrębność i specyfikę placówki.
• Przedszkole jest zarządzane w sposób sprawny i nowoczesny, a pracownicy mają satysfakcję z prowadzonej działalności.
• Nauczyciele aktywnie realizują zadania przedszkola określone w dokumentach.
• Tworzą i realizują własne programy dostosowane do potrzeb grupy i przedszkola.
• Nauczyciele monitorują efektywność własnej pracy.
* Przedszkole diagnozuje, analizuje i ocenia poziom wiedzy i umiejętności dzieci.
• Dziecko ma możliwość  indywidualnego rozwoju i osiąga sukcesy na tle grupy.
• Dzieci są samodzielne i podejmują różnorodne aktywności na rzecz własnego rozwoju.
• Dzieci wykazują umiejętność współpracy w grupie, znają swoje prawa i obowiązki.
• Dzieci osiągają gotowość szkolną na wymaganym poziomie, gwarantującą rozpoczęcie nauki w szkole podstawowej.
• Dostrzegane są mocne strony wychowanków.
• Dziecko ma możliwość  indywidualnego rozwoju i możliwość osiągnięcia sukcesu.
• Praca przedszkola dostosowana jest do oczekiwań rodziców.
• Oferta zajęć jest modyfikowana, wzbogacana i umożliwia rozwój zainteresowań dzieci.
• Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci mają charakter zorganizowany.
• Prowadzone są działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych.
• Rodzice znają statut przedszkola i główne założenia organizacji pracy.
• Rodzice wyrażają opinie na temat  funkcjonowania przedszkola.
• Rodzice organizują lub współorganizują uroczystości przedszkolne.
• Nauczyciele są zaangażowani w niesienie pomocy dzieciom i rodzicom.
• Nauczyciele posiadają wysokie kwalifikacje pedagogiczne.
• Nauczyciele systematycznie podnoszą kwalifikacje i wykorzystują zdobytą wiedzę w praktyce
• Rodzice i pracownicy znają i przestrzegają regulaminy funkcjonowania placówki.
• Dobrze wyposażone sale zajęć stwarzają możliwości łatwego dostępu do materiałów badawczych, wyzwalających aktywność wychowanków.


Absolwenci naszego przedszkola to:
• Dzieci otwarte, twórcze, komunikatywne, optymistycznie patrzące na świat, aktywnie podejmujące działania.
• Przygotowane do podjęcia obowiązków na kolejnym szczeblu edukacji.
• Znają siebie i swoje możliwości, potrafią współpracować w zespole.
• Akceptują odrębność innych, są otwarte na potrzeby innych ludzi.
Są wrażliwi na piękno i artystyczne formy przekazu.
Znają i akceptują zasady zdrowego stylu życia.
Posiadają bogatą wiedzę o środowisku przyrodniczym opartą na własnych doświadczeniach i wnioskach.
Mają poczucie bycia Polakiem i Europejczykiem, znają symbole narodowe, znają swoją miejscowość.
Rozwiązują problemy, dążą do osiągnięcia sukcesu i radzą sobie z porażkami.
● Wykazują postawę badawczą.
● Umieją podejmować nowe zadania i doprowadzać je do końca.
● Są radosne, rozwijają swoje talenty.
● Przygotowane do odbioru i przeżywania sztuki.

Stosowane nagrody:
pochwała werbalna indywidualna,
pochwała przed całą grupą,
pochwała przed rodzicami,
oklaski,
emblematy,
przydział funkcji,
kąciki motywacyjne,

Stosowane kary:
brak nagrody,
upomnienie ustne,
czasowe odebranie przydzielonej funkcji,
chwilowe usunięcie od zabawy,
poinformowanie rodziców o zachowaniu,

Sposoby diagnozowania:
przeprowadzenie diagnozy wstępnej i końcowej,
szczegółowe rozpoznanie sytuacji dziecka, bieżące monitorowanie, dokumentowanie wyników, wspomaganie rozwoju,
informowanie rodziców o stanie rozwoju dziecka po diagnozie wstępne i końcowej,
półroczna ocena realizacji założonych celów i zadań, analiza, wnioski do dalszej pracy,
bieżące wspieranie rozwoju dzieci, praca według indywidualnego programu,
dokumentowanie wyników obserwacji,
przeprowadzenie diagnozy końcowej, wnioski do dalszej pracy.

Badanie osiągnięć dzieci w przedszkolu odbywa się na podstawie:
prezentacji dokonań dziecka ( występy, wystawy prac plastycznych i technicznych, udział w konkursach),
teczek prac dzieci i innych dokumentów,
arkuszy obserwacji rozwoju dziecka,
materiałów reportażowych (zdjęcia, filmy),
rozmów,

Sposoby monitorowania osiągnięć nauczycieli:
Nauczyciele stosują ewaluację własnej pracy (samoocenę), jak również zostają poddani ocenie przez dyrektora.
Badanie osiągnięć nauczycieli dokonuje się na podstawie:
- ankiet
- obserwacji zajęć
- obserwacji prezentowanych przez dzieci umiejętności, wiedzy i postaw
- arkuszy ocen pracy nauczyciela i samoocen,
- rozmów nauczyciela z rodzicami
- innych dokumentów obrazujących pracę nauczyciela
Wyniki badania osiągnięć dzieci, nauczycieli, jak również ocena jakości pracy przedszkola omawiane są na radach pedagogicznych analityczno-oceniających, odbywających się co pół roku.

Sposoby informowania rodziców o postępach edukacyjnych dzieci:
nauczyciele na początku roku szkolnego, informują rodziców o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowania przez siebie programów nauczania i wychowania,
nauczyciele zobowiązani są do gromadzenia informacji o dziecku i dokumentowania jego rozwoju w sposób przyjęty w przedszkolu,
informacje o dziecku zawarte są w arkuszach obserwacyjnych i diagnostycznych,
rodzice o postępach edukacyjnych swoich dzieci dowiadują się na zebraniach ogólnych, w trakcie rozmów indywidualnych podejmowanych z inicjatywy nauczyciela lub rodzica, ze strony internetowej przedszkola, księgi sukcesów, prasy lokalnej, prezentacji multimedialnych,
na życzenie rodzica, nauczyciel może napisać opinię o aktualnym stanie rozwoju dziecka,
informację o stanie rozwoju dziecka, rodzice otrzymują dwa razy w roku - po przeprowadzeniu diagnozy wstępnej i końcowej,
nauczyciele przekazują informacje rodzicom o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Informację wydaje się w terminie do końca kwietnia roku szkolnego.

 

 

 

 

 

Główne założenia Koncepcji Pracy Przedszkola
w latach 2016 - 2019

 


ROK SZKOLNY 2016/2017

 


KSZTAŁTOWANIE POJĘĆ MATEMATYCZNYCH W OPARCIU O LITERATURĘ, ZABAWY RUCHOWE, GRY DYDAKTYCZNE, ZABAWY BADAWCZE

 

ROK SZKOLNY 2017/2018

TWORZENIE WARUNKÓW SPRZYJAJĄCYCH SPONTANICZNEJ I ZORGANIZOWANEJ AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ DZIECKA - PROPAGOWANIE ZDROWEGO STYLU ŻYCIA

 

ROK SZKOLNY 2018/2019

„TWÓRCZY PRZEDSZKOLAK" - TWORZENIE WARUNKÓW DO WSZECHSTRONNEGO ROZWIJANIA TWÓRCZEJ AKTYWNOŚCI DZIECI