Super User
Kategoria:

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

- MONITORING WIZYJNY -

 

KLAUZULA INFORMACYJNA ZBIORU DANYCH OSOBOWYCH

 

Monitoring wizyjny w Przedszkolu Samorządowym Nr 11 w Białej Podlaskiej”

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) informuję, iż.

 

 1. Współadministratorem I danych osobowych jest, Gmina Miejska Biała Podlaska ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3,

 

 1. Współadministratorem II danych osobowych jest Przedszkole Samorządowe Nr 11

z siedzibą przy ul. Sidorskiej 20, 21-500 Biała Podlaska.

 

 1. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Przedszkolu Samorządowym Nr 11

w Białej Podlaskiej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel: 698 – 119 – 716 .

 

 1. Dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony osób i mienia Przedszkola Samorządowego Nr 11 w Białej

Podlaskiej.

 

 1. Monitoring wizyjny obejmuje swoim zasięgiem: plac zabaw z obejsciem wokół przedszkola, hol przy wejsciu - parter, szatnię, hol na piętrze.

 

 1. O stosowanym monitoringu wizyjnym informują także umieszczone na terenie placówki znaki graficzne.

 

 1. Odbiorcą danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.

 

 1. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

 

 1. Dane osobowe z monitoringu przechowywane są przez okres 30 dni od dnia zarejestrowania. Po upływie tego terminu dane są automatycznie usuwane.

 

 1. Osoba, której dane dotyczą (lub jego opiekun prawny), ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo sprostowania, usunięcia (chyba, że przetwarzanie danych jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku ciążącego na

 

Administratorze danych), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

 1. Osoba, której dane dotyczą (lub jego opiekun prawny), ma prawo wniesienia skargi do

 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie tych danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Super User
Kategoria:

Klauzula informacyjna RODO

dotycząca przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego

ciążącego na administratorze

 

Szanowni Państwo, z dniem 25 maja 2018r. obowiązują nowe przepisy o ochronie danych osobowych w skrócie RODO. Wprowadza je Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego

 

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Mamy obowiązek poinformowania Państwa o wytycznych RODO.

 

 1. Administratorem danych osobowych :

 

 1. dzieci,

 

 1. rodziców, opiekunów prawnych, których dzieci uczęszczają do placówki,

 

 1. nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola,

 

 1. przedsiębiorców współpracujących z przedszkolem na podstawie umów cywilnych.

 

jest Przedszkole Samorządowe Nr 11 w Białej Podlaskiej, ul.Sidorska 20, 21-500 Biała Podlaska, e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Dyrektor reprezentuje placówkę na mocy odpowiedniego upoważnienia.

 

 1. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Przedszkola Samorządowego Nr 11 w Białej Podlaskiej, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może Pani/Pan skontaktować się

 

z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 1. W Polsce organem nadzorczym w zakresie ochrony danych osobowych od dnia stosowania RODO jest Urząd Ochrony Danych Osobowych. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – o ile uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem ww. przepisów.

 

 1. Ma Pani/Pan prawo do żądania od przedszkola dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do bycia zapomnianym.

 

Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie uprzednio wydanej zgody na przetwarzanie. Możliwe jest także, że – zgodnie z przepisami prawa – przedszkole będzie uprawnione do przetwarzania danych na innej podstawie prawnej lub w innym celu.

 

 1. Pani/Pana dane oraz dane Dziecka/Dzieci przetwarzane są w następujących celach:

 

a) wykonywania czynności rekrutacyjnych, na podstawie wykonania obowiązku prawnego, nałożonego przez przepisy prawa rangi ustawowej na placówki oświatowe

 

 1. wykonywanie czynności związanych z rozliczeniem za uczęszczanie do placówki, zgodnie z udzieloną zgodą,

 1. realizacji ciążących na administratorze obowiązków prawnych – zadań statutowych przedszkola: dydaktycznych, wychowawczych, profilaktycznych i opiekuńczych, prowadzenia niezbędnej dokumentacji, organizacji zajęć jak również ochrona mienia i zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym w bezpośrednim otoczeniu placówki.

 

 1. w celu - prowadzenia działalności informacyjnej i promocyjnej dotyczącej przedszkola i dziecka. Utrzymywania, wyświetlania strony internetowej oraz jej zawartości (tj. wizerunku wychowanków przedszkola), komunikowania się przez te strony. Podstawą do wykorzystania danych tam zawartych jest Pani/Pana zgoda wyrażona w imieniu własnym, jak i dzieci lub odpowiednie przepisy prawa.

 

 1. wykonywanie prawnie uzasadnionych interesów przedszkola, w tym polegających na zapewnieniu bezpieczeństwa osób przebywających na terenie placówki oraz mienia

 

przedszkola (monitoring wizyjny)

 

 1. wykonanie obowiązku sprawozdawczego oraz w celach statystycznych, wynikających z ustawy.

 

 1. Przetwarzanie danych wiąże się też z nawiązaniem i wykonywanie umowy o pracę, na podstawie przepisów szczegółowych, regulujących zakres danych jakie w ramach stosunku pracy placówka – jako pracodawca musi przetwarzać.

 

 1. Placówka przetwarza również dane kontrahentów lub ich reprezentantów, którzy współpracują z przedszkolem na podstawie różnych umów. Dane są przetwarzane przez placówkę na potrzeby realizacji tych umów ale również po zakończeniu współpracy ze względu, iż szereg przepisów szczegółowych min: ustawa

 

o rachunkowości, ustawy podatkowe, ustawa o finansach publicznych zobowiązują placówkę do przetwarzania tych danych również po wygaśnięciu stosunku prawnego wynikającego z umowy.

 

 1. W przypadku zgód, podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe. W przypadku umów, podanie danych jest konieczne dla zawarcia umowy. Jeśli jednak podanie danych wynika z przepisów prawa, to jest ono obligatoryjne, a nie podanie wtedy danych wiązać się będzie z konsekwencjami takimi jak np. nie przyznanie świadczeń itp.

 

 1. Przedszkole udostępniać będzie dane osobowe, instytucjom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, podmiotom prowadzącym działalność pocztową, bankom w przypadku rozliczeń, podmiotom wspierającym przedszkole w prowadzonej

działalności na nasze zlecenie np.:/ usługi informatyczne/, a w przypadku gdy zajdzie

taka konieczność również innym upoważnionym do tego instytucjom /np.: Policji/.

9. Dane osobowe będą przetwarzane:

 

  • do czasu odwołania zgody,

 

  • do czasu wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, a w tym podatkowych i rachunkowych,

 

  • maksymalnie po wygaśnięciu danej umowy, dane osobowe przetwarzane są przez 10 lat.

 

10. Dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji

międzynarodowej. Dane osób nie podlegają profilowaniu czyli zbieraniu różnych

informacji dotyczących osoby, następnie przetwarzaniu tych informacji i przedstawianiu

wyników.

11. Przedszkole Samorządowe Nr 11 w Białej Podlaskiej poprzez przekazanie niniejszej

informacji realizuje obowiązek prawny.

Super User
Kategoria:

kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.